East Asia Department Seminar 2 "Major Power Competition on Technology"

East Asia Department Seminar 2 "Major Power Competition on Technology"

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Mar 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 8,918 view

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) จัดการเสวนาโต๊ะกลม East Asia Department Seminar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศมหาอำนาจ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศต่อประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้อง The Siam Meeting Room โรงแรม The Siam

Documents

SummaryReport_2ndEAD_Major_Power_Competition_on_Technology.pdf