การทูตสิ่งแวดล้อม | ศุภมิตร ปิติพัฒน์

การทูตสิ่งแวดล้อม | ศุภมิตร ปิติพัฒน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 9,899 view
การทูตสิ่งแวดล้อม_Front_Page_Cover

 

เอกสารศึกษา (Study Paper)

การทูตสิ่งแวดล้อม (Environmental Diplomacy)

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | Supamit Pitipat

ISBN 978-616-341-091-7

(Download .pdf below)

บทคัดย่อ

บทสำรวจขนาดกะทัดรัดพานำชมการทูตสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่เป็นการสร้างและบรรลุฉันทมติเพื่อรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระดับโลกผ่านกลไกการทูตและการผลิตความรู้, การเจรจาพหุภาคีระหว่างนานาชาติเพื่อทำความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม, และการประสานการดำเนินการในหลายระดับเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการ ปทัสถาน กฎเกณฑ์กติกา มาตรฐาน มาตรการ และแบบแผนวิถีปฏิบัติในการปกป้องสิ่งแวดล้อม บทสำรวจประกอบด้วยการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและทางเลือกที่ตัดสินใจยากในการกำหนดนโยบาย, แง่มุมต่าง ๆ ในการเจรจาพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม, และองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบอภิบาลสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในตอนท้าย บทสำรวจระบุถึงความคาดหวังอันสูงและความผิดหวังต่อการทูตสิ่งแวดล้อมที่สูงยิ่งกว่าของคนจำนวนมากจากทั่วโลกแต่ลงท้ายด้วยการชวนให้ตระหนักในความจำเป็นที่ต้องรักษาความหวังในเรื่องนี้เพราะการทูตสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการจะบรรลุและรักษาไว้ซึ่งพลังความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเพื่อดาวเคราะห์สีฟ้าที่ชื่อว่าโลก

คำสำคัญ: การทูตสิ่งแวดล้อม; การเจรจาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม; ระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม; การทูตพหุภาคี

Abstract

This short survey provides a glimpse of environmental diplomacy. It looks into multilateral and multifaceted endeavors to manage a variety of diplomatic and knowledge-generating mechanisms for building global consensus on and international commitment to environmental sustainability, conducting international environmental negotiations, and coordinating multilevel implementation of principles, norms, rules, standards, measures, and practices necessary for safeguarding the environment. The survey describes dilemmas in policy responses to various types of environmental problems, complexity in multilateral environmental negotiations, and different ways to evaluate the effectiveness of international environmental regimes. Noting high expectation for and even higher disappointment about environmental diplomacy, the survey ends with necessary optimism since environmental diplomacy is an indispensable means without which we cannot reach international agreements and maintain the global commitment to the blue planet called Earth.

Keywords: Environmental Diplomacy; International Environmental Negotiations; International Environmental Regimes; Multilateral Diplomacy

Documents

การทูตสิ่งแวดล้อม_(ศุภมิตร).pdf