การทูตและการระหว่างประเทศ | อรุณ ภาณุพงศ์

การทูตและการระหว่างประเทศ | อรุณ ภาณุพงศ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Oct 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 21,603 view
Cover_การทูตและการระหว่างประเทศ

หนังสือ

การทูตและการระหว่างประเทศ (Diplomacy and Foreign Affairs)

อรุณ ภาณุพงศ์ | Arun Panupong

ISBN 978-616-341-086-3

(Download .pdf below)

บทบรรยายทั้ง 14 ครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของการทูตและการต่างประเทศทั้งในด้านของทฤษฎีและการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ การกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ข้อจำกัดและปัญหาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ วิวัฒนาการและมิติของการทูต เทคนิคการเจรจาทางการทูต รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานการทูตต่าง ๆ  อาทิ พิธีการทูต เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และนักการทูตและศิลปะการทูต โดยได้แทรกข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากประสบการณ์อันยาวนานของผู้บรรยาย เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงและใช้อ่านประกอบการเรียนการสอนด้านการทูตและต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง ถึงกับมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวไว้บ่อยครั้งว่า หากจะสอบเข้าเป็นข้าราชการของกระทรวงฯ ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ในการเตรียมสอบ

 

-----

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC)

Documents

การทูตและการระหว่างประเทศ_(อรุณ_ภาณุพงศ์).pdf