พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่ | ศิบดี นพประเสริฐ

พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่ | ศิบดี นพประเสริฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 Oct 2023

| 1,990 view
Cover_พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่

หนังสือ

พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่

Royal Attire and Thailand's Foreign Affairs

ศิบดี นพประเสริฐ | Sibodee Nopprasert

ISBN 978-616-341-138-9

(Download .pdf below)

 

"หนังสือเล่มนี้นำเสนอว่าการแต่งกายและพัสตราภรณ์นั้นมิใช่มีแต่เพียงมิติด้านความสวยงามเท่านั้น หากแต่ยังมีส่วนส่งเสริมต่อกิจการด้านการต่างประเทศด้วย นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ที่สยามเริ่มก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอังกฤษเป็นศูนย์กลาง พร้อมกันกับการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมทั้งจากอังกฤษและฝรั่งเศส สยามต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเมืองโลกในขณะนั้นพร้อมกับการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกรวมไปถึงวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย โดยที่ชนชั้นนำเป็นผู้เปิดรับและปรับตัวก่อนชนกลุ่มอื่นในสังคม การปรับตัวด้านการแต่งกายนี้มีนัยด้านการต่างประเทศด้วยในแง่ของความ “ศิวิไลซ์” ของชาวสยาม อันมีส่วนส่งเสริมการดำเนินวิเทโศบายของสยามและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยภายใต้บริบทการต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาต่อมา"

บางส่วนจาก "บทนำ" ของผู้เขียน

Documents

พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่_ศิบดี_นพประเสริฐ.pdf