ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้: บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อไทย | เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้: บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อไทย | เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 Aug 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 May 2023

| 11,422 view
Cover_ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะ

เอกสารศึกษา (Study Paper)

ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้: บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อไทย (Japan's and South Korea's Public Diplomacy Strategies: Lessons Learned and Recommendations for Thailand)

เสกสรร อานันทศิริเกียรติ | Seksan Anantasirikiat

ISBN 978-616-341-078-8

(Download .pdf below)

 

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ศึกษายุทธศาสตร์และการดำเนินการทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยมีข้อเสนอหลักว่า การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูและรักษาสถานะเดิมด้วยการฟื้นฟูสถานะและความเชื่อมั่น รักษาสถานะด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์และหวนสู่คืนวันอันรุ่งเรือง ขณะที่การทูตสาธารณะของเกาหลีใต้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่สถานะอำนาจขนาดกลาง (Middle Power) ด้วยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ เพิ่มความสำคัญและขับเคลื่อนร่วมกันกับประชาชน บทเรียนจากทั้งสองประเทศชี้ให้เห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศสามารถมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการทูตสาธารณะที่หมายรวมถึงการทูตวัฒนธรรม และการสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชนในประเทศเป้าหมาย ซึ่งนโยบาย การจัดองค์กร และกิจกรรมการทูตสาธารณะของทั้งสองประเทศสามารถเป็นแนวทางหรือกรณีศึกษาในการยกระดับและขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติได้

คำสำคัญ: การทูตสาธารณะ; การทูตวัฒนธรรม; ญี่ปุ่น; เกาหลีใต้; ไทย

Abstract

This report aims to analyze Japan’s and South Korea’s Public Diplomacy Strategies. It argues that the political objectives behind Japan’s conduct of public diplomacy are to (1) recover its status and confidence after the World War II (2) maintain its position in the international society through creativity (3) revive its glorious past. Unlikely, South Korea’s public diplomacy aims to (1) re-establish its diplomatic relationship with neighboring countries (2) increase its importance in the international society (3) communicate with the world, together with its people. A critical lesson learned from the two cases is that the Ministry of Foreign Affairs could be in a driving seat of guiding and adopting national public diplomacy strategies, including cultural diplomacy and foreign stakeholder engagement. In the end, this report provides useful recommendations to foster the conduct of public diplomacy in Thailand in order to achieve its 20-year vision for national development.

Keywords: Public Diplomacy; Cultural Diplomacy; Japan; South Korea; Thailand

Documents

ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้_(เสกสรร_พิมพ์ครั้งที่_2).pdf