เมืองกับความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | นรุตม์ เจริญศรี

เมืองกับความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | นรุตม์ เจริญศรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 4,113 view
Cover_เมืองกับความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

เอกสารศึกษา (Study Paper)

เมืองกับความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Cities in International Connectivity)

นรุตม์ เจริญศรี | Narut Charoensri

ISBN 978-616-341-121-1

(Download .pdf below)

บทคัดย่อ

เอกสารศึกษาฉบับนี้อธิบายและวิเคราะห์ความท้าทายที่ภูมิภาคต่าง ๆ ต้องเผชิญจากการมีโครงการการเชื่อมโยงระหว่างกันของภูมิภาค (regional connectivity) คำถามหลักของการศึกษาคือ จากการที่แต่ละภูมิภาคมีโครงการการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความท้าทาย ประเด็นปัญหาต่อการพัฒนาเมืองเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และแต่ละภูมิภาคมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร การศึกษานี้ศึกษาและวิเคราะห์ว่าโครงการการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะการขนส่งทางบกนั้นส่งผลอย่างไรต่อเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจของภูมิภาคที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงของการขนส่งและเดินทางข้ามประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนสุดท้ายของการศึกษานี้เสนอประเด็นมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อไทยและอาเซียน เพื่อเป็นข้อพิจารณาต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค

Abstract

The study paper explains and analyses how cities confront the challenges triggered by ‘regional connectivity’ development projects. The main research questions of this study are: (1) as each region has different regional connectivity development scheme, what are commonalities or differences that the cities in each region must confront; (2) how has each region developed its own ways to tackle the problems? This study analyses how the regional connectivity has economic, political, security or socio-cultural impacts in the cities along the regional connectivity projects. It also pays attention to the geopolitical and economic dynamic in each region during the COVID-19 situation, which has significant impacts on transportation and cross-border mobility. The final part of this study proposes opinions and policy recommendation to Thailand and ASEAN on regional connectivity.

Documents

เมืองกับความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ_นรุตม์.pdf