บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "ASEAN's First Decade" และการเสวนาเรื่อง "ASEAN's Next Decade"

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "ASEAN's First Decade" และการเสวนาเรื่อง "ASEAN's Next Decade"

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 3,271 view
Cover_Seminar_Report_ASEAN_s_First_Decade

Seminar Report 

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "ASEAN's First Decade" และการเสวนาเรื่อง "ASEAN's Next Decade" 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ISBN 978-616-341-120-4

(Download .pdf below)

"การสัมมนาในวันนี้น่าจะได้อาศัยพื้นฐานจากหนังสือของท่านทูตฐากูรมาเป็น food for thought ว่า นับตั้งแต่การก่อตั้ง อาเซียนได้ฝ่าฟันเรียนรู้จนก้าวมาเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในทุกวันนี้ได้อย่างไร และอาเซียนควรจะพัฒนาความร่วมมือไปในทิศทางใด มีบทบาทในเรื่องใดมากขึ้น...

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และได้ระดมความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนให้แข็งแกร่ง เป็นองค์กรที่เป็นแกนกลางสำคัญของภูมิภาค เป็นที่ยอมรับนับถือและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอาเซียนยิ่งขึ้นไป"

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวเปิดของ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

Documents

Seminar_Report_ASEAN_s_First_Decade.pdf