เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย - ติมอร์-เลสเต

เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย - ติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 Dec 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 Dec 2022

| 2,924 view
Cover_Thailand-Timor-Leste

หนังสือ

เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย - ติมอร์-เลสเต

อรอนงค์ ทิพย์พิมล, Juvêncio de Jesus Martins, สุรพงษ์ ชัยนาม, พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, พลโท นพดล มังคละทน, กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา, ซัดดัม สะแต, วินิตา จามิกรณ์

ธันวาคม 2565

ISBN 978-616-341-124-2

(Download .pdf below)

"ปี 2565 เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต) ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นสมุทรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่บ้าง แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว ไทยกับติมอร์-เลสเตมีความเกี่ยวพันและผูกพันมากกว่าที่อาจจะเป็นที่รับทราบโดยทั่วไป"

ส่วนหนึ่งจาก "คำนำ" ของอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

-----

สารบัญ

- สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- บทบรรณาธิการ โดย ไพลิน กิตติเสรีชัย

- ติมอร์-เลสเต: ประวัติศาสตร์ การสร้างชาติ และความสัมพันธ์กับประเทศไทย โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล

- 20 Years of Diplomatic Relations between Timor-Leste and Thailand: A Compendious Account 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ติมอร์-เลสเต - ไทย โดยสังเขป โดย Juvêncio de Jesus Martins

- ความสัมพันธ์ไทย - ติมอร์-เลสเต ในบริบทยุคสงครามเย็นและและหลังสงครามเย็น โดย สุรพงษ์ ชัยนาม

- การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก: ความสำเร็จและบทเรียน โดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ พลโท นพดล มังคละทน

- ความสัมพันธ์ไทย - ติมอร์-เลสเต ในประสบการณ์นักการทูต โดย กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา

- "Obrigado Timor-Leste" (ขอบคุณติมอร์-เลสเต) โดย ซัดดัม สะแต

- ติมอร์-เลสเต: ดินแดนแห่งโอกาสและศักยภาพ โดย วินิตา จามิกรณ์

Documents

20_Years_Thailand_-_Timor-Leste.pdf