บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Battlefield to Marketplace: Responses to Thailand's Major Foreign Policy Change" และการเสวนาเรื่อง "Marketplace to Partnership: ทิศทางความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Battlefield to Marketplace: Responses to Thailand's Major Foreign Policy Change" และการเสวนาเรื่อง "Marketplace to Partnership: ทิศทางความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 Sep 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Sep 2023

| 1,040 view
Cover_Seminar_Report-Battlefield_to_Marketplace

Seminar Report 

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Battlefield to Marketplace: Responses to Thailand's Major Foreign Policy Change" และการเสวนาเรื่อง "Marketplace to Partnership: ทิศทางความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ISBN 978-616-341-135-8

(Download .pdf below)

"ช่วงที่เขียนวิทยานิพนธ์นี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศของไทยอยู่แล้ว จึงได้พยายามศึกษาเบื้องต้นว่ามีจุดใดที่สามารถนํามาค้นคว้าต่อหรือทําเพิ่ม เพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลต่าง ๆ ในวงวิชาการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็พบว่าการต่างประเทศในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการ แม้หนังสือที่มีอยู่แล้วส่วนใหญ่มักจะพูดถึงนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของพลเอกชาติชายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ทว่า การศึกษาลงในรายละเอียดว่า นโยบายนี้ได้รับการตอบรับอย่างไรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็ยังมีอยู่น้อย ดิฉันจึงคิดว่าน่าสนใจหากจะได้มีโอกาสหาข้อมูลในส่วนนี้มาเติมเต็มการต่างประเทศในช่วงเวลานี้ จึงได้นํามาสู่การค้นคว้าเรื่องนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว"

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวแนะนำหนังสือของ ดร. สาลินี ผลประไพ ผู้เขียนหนังสือ "Battlefield to Marketplace"

Documents

Seminar_Report_Battlefield_to_Marketplace.pdf