บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "The Quest for Thai-US Alliance" และการเสวนาเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ปัจจุบันและอนาคต"

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "The Quest for Thai-US Alliance" และการเสวนาเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ปัจจุบันและอนาคต"

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 Sep 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Sep 2023

| 841 view
Cover_Seminar_Report-The_Quest

Seminar Report 

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "The Quest for Thai-US Alliance" และการเสวนาเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ปัจจุบันและอนาคต" 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ISBN 978-616-341-136-5

(Download .pdf below)

"งานของท่านทูตอภิชาติเป็น 1 ใน 3 หนังสือไตรภาคสําคัญของนโยบายต่างประเทศไทยในช่วงที่อาจจะเรียกว่าเป็น "formative years" หรือจุดเริ่มต้น เล่มแรกคือหนังสือของท่านทูตจริย์วัฒน์ สันตะบุตร เรื่อง "Thai Foreign Policy, 1932-1946” ซึ่งเป็น Ph.D. Thesis ที่มหาวิทยาลัย Southampton ใน ค.ศ. 1982 พิมพ์ออกมาครั้งแรกโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน ค.ศ. 1985 และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศได้พิมพ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งใน ค.ศ. 2020 หนังสือของท่านอภิชาติเป็นเล่มที่ 2 และยังมีอีกเล่มหนึ่งคือหนังสือของท่านทูตอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เรื่อง "Thailand’s Policy toward China, 1949-1954" (Basingstoke & London: Macmillan, 1992) เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับท่านทูตอภิชาติผมคิดว่านี่คือหนังสือ 3 เล่มที่ต้องอ่าน
คู่กัน ท่านจะได้ครบจบหมดทั้งความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ไทย-จีน นี่คือหนังสือไตรภาค 3 เล่มที่ทําให้เราเข้าใจนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง formative years จากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงยุคแรกของสงครามเย็นอย่างดีเยี่ยมที่สุดและลึกซึ้งที่สุด ทั้งกรอบแนวความคิดและข้อมูลเอกสารชั้นต้น นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสําหรับนักวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะคิดต่อหรือต่อยอดไปอย่างไรหากจะศึกษาในช่วงเวลาข้างต้น"

ส่วนหนึ่งจากคำวิจารณ์หนังสือของ รศ.ดร. จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Documents

Seminar_Report_The_Quest_for_Thai-US_Alliance.pdf