การสัมมนาเรื่อง "นโยบายการต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020 (Thai Foreign Policy in the 2020s)"

Seminar_ThaiForeignPolicy2020s-QR-03Seminar_ThaiForeignPolicy2020s-QR-02